RENUKA MAHAJAN; V. RAGINI; PANKAJ PIMPALSHENDE; HABEEBA RAHMAN P; SEEMA FIRDOUSE; SHAILJA SINGH; RAHUL KUMAR SHARMA; MOHD. SHAHID KHAN. "Assessment of Semecarpus Anacardium Seeds for Nootropic Activity". Journal of Coastal Life Medicine, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 653–659, 2023. Disponível em: https://jclmm.com/index.php/journal/article/view/1061. Acesso em: 20 may. 2024.